Bản tin Đảng bộ trường

Mẫu kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ...

11/30/2017 7:49:51 AM

 Mẫu kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ... Xem mẫu và tải các tệp mẫu đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng.

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ...

11/30/2017 7:46:48 AM

 Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Kế hoạch, Hướng dẫn và mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

3/16/2017 3:06:12 PM

Kế hoạch, Hướng dẫn và mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 Xem Kế hoạch, Hướng dẫn, mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và tải tệp mẫu đính kèm ở mục Mẫu văn bản Đại hội Chi bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ từ tháng 01 đến tháng 10/2017

2/7/2017 8:59:01 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ từ tháng 01 đến tháng 10/2017 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người ...

3/23/2016 5:07:58 PM

 Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người ... Xem Quy định và tải tệp tin đính kèm ở mục văn bản Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng từ tháng 01 đến tháng 12/2016

1/27/2016 8:04:11 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng từ tháng 01 đến tháng 12/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và triển khai nhiệm vụ ...

1/20/2016 12:14:46 PM

 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và triển khai nhiệm vụ ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ từ tháng 04 đến tháng 12/2015

1/4/2016 3:32:08 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ từ tháng 04 đến tháng 12/2015 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ...

12/17/2015 10:17:15 AM

 Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng khóa XI

11/11/2015 10:04:37 AM

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng khóa XI Xem Thông báo và tải tệp tin đính kèm ở mục Văn bản Trung ương Đảng.

Chọn trang