Bản tin Đảng bộ trường

Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết ...

1/17/2019 2:37:51 AM

 Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết ... Xem Biểu mẫu và tải tệp tin đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập ...

1/17/2019 2:14:29 AM

 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ...

1/8/2019 8:19:55 AM

 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ... Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, ...

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 09/2018

10/2/2018 9:03:22 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 09/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 08/2018

8/30/2018 7:33:08 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 08/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 07/2018

7/30/2018 1:58:58 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 07/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

7/19/2018 9:30:34 AM

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng Xem Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và tải tệp tin đính kèm ở mục Biểu mẫu - Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHQB tháng 06 năm 2018

6/29/2018 7:51:28 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHQB tháng 06 năm 2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Mẫu kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ...

11/30/2017 7:49:51 AM

 Mẫu kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ... Xem mẫu và tải các tệp mẫu đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng.

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ...

11/30/2017 7:46:48 AM

 Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Chọn trang