Bản tin Đảng bộ trường

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 03/2017

4/3/2017 8:58:57 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 03/2017 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Kế hoạch, Hướng dẫn và mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

3/16/2017 3:06:12 PM

Kế hoạch, Hướng dẫn và mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 Xem Kế hoạch, Hướng dẫn, mẫu Hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và tải tệp mẫu đính kèm ở mục Mẫu văn bản Đại hội Chi bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 02/2017

2/28/2017 5:08:28 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 02/2017 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 01/2017

2/7/2017 8:59:01 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 01/2017 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 12/2016

2/7/2017 8:49:50 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 12/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2016

12/2/2016 10:53:22 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2016

12/2/2016 10:52:20 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 10/2016

11/5/2016 5:28:23 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 10/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 9/2016

9/29/2016 11:24:04 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 9/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2016

8/27/2016 2:41:30 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2016 Xem Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Chọn trang