Bản tin Đảng bộ trường

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

5/24/2022 2:17:07 PM

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng Quyết định số 641-QĐ/TU ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết ...

1/17/2019 2:37:51 AM

 Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết ... Xem Biểu mẫu và tải tệp tin đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập ...

1/17/2019 2:14:29 AM

 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập ... Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ...

1/8/2019 8:19:55 AM

 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ... Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, ...

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 09/2018

10/2/2018 9:03:22 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 09/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 08/2018

8/30/2018 7:33:08 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 08/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 07/2018

7/30/2018 1:58:58 PM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 07/2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

7/19/2018 9:30:34 AM

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng Xem Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và tải tệp tin đính kèm ở mục Biểu mẫu - Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHQB tháng 06 năm 2018

6/29/2018 7:51:28 AM

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHQB tháng 06 năm 2018 Xem các Nghị quyết và tải tệp tin đính kèm ở mục Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ.

Chọn trang