Bản tin Đảng bộ trường

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc diện Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

3/23/2016 5:07:58 PM

Xem Quy định và tải tệp tin đính kèm ở mục văn bản Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình

Các Bài Cùng Chủ Đề