Bản tin Đảng bộ trường

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tổng kết công tác Đảng năm 2018

1/17/2019 2:14:29 AM

Xem Kế hoạch và tải tệp tin đính kèm ở mục Kế hoạch công tác xây dựng Đảng.