Bản tin Đảng bộ trường

Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác Đảng năm 2018

1/17/2019 2:37:51 AM

Xem Biểu mẫu và tải tệp tin đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng

Các Bài Cùng Chủ Đề