Bản tin Đảng bộ trường

Mẫu kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổng kết công tác Đảng năm 2017

11/30/2017 7:49:51 AM

Xem mẫu và tải các tệp mẫu đính kèm ở mục Biểu mẫu ĐGCL và tổng kết Đảng.

Các Bài Cùng Chủ Đề