Đảng ủy Trường ĐH Quảng Bình

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2013 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014

2/15/2014 9:35:23 AM
Tệp tin đính kèm: